Semalt: Mazmuny ýazyjylary has gowulaşdyrýan garaşylmadyk sapaklar


Ajaýyp mazmunly ýazyjynyň kimdigini kesgitleýän köp faktor bar. Writingazuw endikleriňizi ösdürmäge kömek edip biljek köp sanly kurs bar. Şeýle-de bolsa, ajaýyp mazmun ýazmagyň syrlaryny açdyk we 2022-nji ýylda üstünlik gazanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, olary görmeli.

Köp ýazyjylaryň ylalaşjak bir zady, käwagt iň gowy pikirleriň garaşylmadyk ýerlerden gelmegi. Kelläňizi ýitiren bir pikir ýazmak üçin hatda duşdan gaçmaly bolmagyňyzam mümkin. Köplenç täsirli leksiýalara, kurslara ýa-da konferensiýalara gatnaşanymyz üçin mazmun döredenok. Aslynda, bu adaty okuw serişdeleri diňe bilýänlerimizi gaýtalaýar.

Iki onýyllygyň dowamynda ýazuwda köp zat öwrendik we size SEO ýazyjylaryny has gowulaşdyran käbir garaşylmadyk sapaklary öwretmegiň wagty geldi. Bu tejribelerden öwrenersiňiz diýip umyt edýäris we olar size kömek eder.

Dogry sorag beriň

Sorag bermek, mowzugyň özenine ugrukdyrýar. Okyjylar size esasy mowzugy bir mowzukda çözmeli, ýöne mazmunyňyzyň doly we hemişe gök öwüsmegi üçin özeniňize ýetmeli. Bir peýdaly sorag "Onda näme?" bu soragy bermek, okyjylaryňyzyň isleglerini doly kanagatlandyrýançaňyz size ýol görkezer.

Dogry sorag bermek diňleýjiler üçin mazmunyň ajaýyp görnüşini hem döreder. Jogaplara eýe bolmak, diňleýjileriňiziň kimdigini we ileri tutýan zatlarynyň nämedigini görkezýär. Akademikler bilen gürleşýän bolsaňyz, jogaplaryňyz çagalardan tapawutly bolar. Şeýle-de bolsa, elmydama jogap berseňiz iň gowusy bolardy.

"Onda näme" ýaly möhüm soraglary berýäris we jogap berýäris, has gowy aragatnaşyk gurmaga kömek etdi we has gowy mazmun döretmäge mümkinçilik berdi.

Gizlin formula

Theyllar boýy ulaldygyça birnäçe professional mazmun ýazyjylary bilen duşuşdyk we köp sanly mazmunyň özboluşly usulynyň bardygyny gördük. Beýlekiler bu duýgynyň üstünde ýazmagy makul bilýärler, bu hem size peýdaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, öz işiňizi açmagyňyz möhümdir. Bir gezek edeniňizden soň, ýeňiş usulyňyzy gaýtalap we mazmunyňyzyň standartyny saklap bilersiňiz.

Writeazmagy dowam etdireniňizde, beýleki ýazyjylaryň ýazuw işini kabul etmegiňiz ýa-da özüňiziňki bolmagy mümkin. Döredýän mazmunyňyzyň işleýşine üns bermegi ýatdan çykarmaň. Sahypada sözleriň nähili peýda bolýandygyna göz aýlaň, sebäbi bu mazmunyňyzy ýitirip ýa-da bozup biler. Käwagt diňe açar sözleri dogry ulanmak däl.

Elmydama synagdan geçiriň we başarnygyňyzy synap görüň, bu size dürli diňleýjiler üçin ulanyp boljak dürli formulalary ösdürmäge we döretmäge kömek eder we dogry ritmi tapanyňyzdan soň, dowamly üstünlik üçin şol prosesi gaýtalap bilersiňiz.

Itingazmak hakda bilýän zatlaryňyzy ýatdan çykaryňMunuň ilkinji gezek eşidilmeýän bolmagy ähtimal. Orta mekdepde ýazmak hakda öwrenen zatlaryňyz hakykatdan uzakda. Aslynda, mugallymlaryňyzyň eserleriňizi bahalandyrmakdan başga bir zat etmegi makul bilýärler. Şonuň üçin çalt we bellik etmek aňsat görnüşde ýazmagy öwrendiňiz.

Writersazyjylaryň köpüsi, maksatly diňleýjileriniň mugallym däldigini ýatdan çykaryp, ýazuw stilini dowam etdirmekde ýalňyşlyk goýberýärler. Olar tomaşaçylaryň düýbünden başga iki synpy we mazmunyňyz tapawudy görkezmelidir.

Ine, öwrenen zadymyz. Okanymyzda sözlemiň mowzugyna we sözlemde ýa-da abzasda ilki agzalýan elemente ünsi jemleýäris. Sözlemiň gurluşyny sazlamak bilen, okyjylaryň aňyna sözlemiň dürli pikirlerine ýa-da böleklerine ünsi jemläp bilersiňiz. Tomaşaçylaryňyzy üstünlikli çekmegiň açary baglanyşyk gurmakdyr.

Kontekstden elmydama habarly bolmalydygyňyzy ýadyňyzdan çykarmaň. Mysal üçin, blog ýazgylarynda ýazuw düzgünlerini egmek üçin has köp erkinligimiz bar, akademiki ýazgylarda ýa-da gyzyklanýan taraplara hasabat berlende, düzgünleri berk berjaý edýäris. Tomaşaçylaryňyzy öwrenseňiz we düşünseňiz, haýsy düzgünleri bozmalydygyny we nirede bozup boljakdygyny bilersiňiz.

Dil üçin ritm gerek

Bir sözlemden beýlekisine geçmek, ýazuwda bolup biljek iň gowy duýgularyň biridir. Käwagt ýazýarys we indiki abzasy ol ýere barmazdan ozal görşümiz ýaly. Bu mümkin, sebäbi dartgynlylygyň, sözleýişiň, goýbermegiň we ýazgylarda özümizi has gowy beýan etmek üçin bellikleri ulanmagyň güýjüne düşündik.

Bu gurallar bilen, diňleýjilerimize doly düşünip boljak bir pikiri ýa-da hekaýany beýan edip bilýäris. Hekaýa aýtmak aňymyza we bedenimize özboluşly täsir edip biler. Belli bir etapda, bir bölege çümdürilende, okaýan mazmunyňyz bilen aňyňyz we bedeniňiz bir ýaly bolýar.

Bu ritmiň dildäki täsiri. Writingazanlaryňyza akyp, ruh beriň. Haýsy temany ara alyp maslahatlaşýandygyňyz möhüm däl; elmydama sözleriňizi garyşdyryň we diňleýjileriňizi bir sözden beýlekisine geçiriň. Writingazuwyňyzda höwesli we täsirli bolsaňyz, diňleýjiňiz baglanyşygy görerler we duýarlar.

Writersazyjylaryňyzyň eseriňizdäki adam baglanyşygyny we hakykylygyny duýmagyny üpjün ediň.

Sen bol!

Writersazyjylaryň köpüsi, beýleki adamlaryň okamagy üçin mazmun döredýändiklerini ýatdan çykaryp, gowy mazmun döretmek üçin başga biri bolmalydygyna ynanýarlar. Writingazmaga höwesli bolmak has gowy eserleri döretmäge kömek eder.

Writingazgylaryňyz kemsiz bolmaly, bu ajaýyp jikme-jiklikleri tapawutlandyrmak we mazmunyňyzy okyjylar bilen baglanyşdyrmak üçin şahsyýetiňiziň garyşmagyna sebäp bolýan hyjuw we özboluşlylyk gerek.

Seniň pikir edişiň ýaly akylly dälBu käbirleri geň galdyryp biler, ýöne sen beýle akylly dälsiň. Beýni çylşyrymly ýagdaýlara gyzykly görnüşde jogap berýär. Muny okaýandygyňyz munuň subutnamasydyr. Haçan-da bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, nädip çözmelidigini bilemzok; beýnimiz çözgüt tapmak üçin maglumat ýygnamaga we derňemäge başlaýar.

Beýnimiz el bilen ýa-da awtopilotda işleýär. Gündelik işleri ýerine ýetirenimizde, edýänlerimizi käwagt ýatdan çykarýarys, ýöne bedenimiz bu işi dowam etdirýär. Beýnimiz awtopilotda bolany üçin gaty pikirlenmeli däl. Bu, karar bermezden ozal pikirlenmeli we seljermeli wagtymyzdan tapawutlanýar.

Diri galanlaryň ikitaraplaýyn pikirlerini eşitdiňizmi? Synagdan geçen zatlara üns bermän synagdan ýa-da bosagadan geçen zatlara üns bereniňizde, ýagdaý diýýäris. Üstünlige ünsi jemleýäris we şowsuzlyga üns bermeýäris we bu garaşylýan netijelere aşa baha bermek meýlini ösdürýär. Bu ýazyjy hökmünde işlemeli ýalňyşlyklaryň biridir.

Edýän başga bir ýalňyşlygymyz, iň soňky gyjyndyrmalara has köp üns bermekdir. Eşiden iň soňky maglumatymyz ýa-da iň soňky duýgymyz bolup biler.

Writerazyjy hökmünde ýalňyşlara we şuňa meňzeş taraplara düşünmek, ýazmak endikleriňize bolan jogaplaryňyzy gowulaşdyryp biler. Şeýle hem, öňüni alyp boljak ýalňyşlyklary goýberýär.

Netije

Näme ýazmalydygy we ýazuw endikleriňizi nädip ösdürmelidigi barada pikir almak üçin köp ýer bar. Açyk pikir saklaň, hatda geň ýerlerdenem pikir taparsyňyz. Üznüksiz öwrenmek, adaty bolmadyk strategiýa ýa-da ýazuw stiline eltip biler, ýöne ahyrynda bu ýazuw işiňizde ýitirilen element bolup biler.

Üýtgemegi we başgaça bolmaga het etmegi öwreniň.
SEO mowzugy we web sahypasyny mahabatlandyrmak barada has giňişleýin öwrenmek zerur bolsa, sizi görmäge çagyrýarys Semalt blogy.send email